× Od 19.4.2021 bude predajňa v zmysle aktuálnych opatrení otvorená v štandardnej otváracej dobe.
Prosím dodržujte pri návšteve aktuálne platné opatrenia. Tešíme sa na Vašu návštevu!
× Do 19.4.2021 - Osobný odber objednávok z eshopu na našej predajni v štandardných otváracích hodinách
Top Specials About us Shipping New in stock
Categories
Plastové kity a stavebnice

Automobily

E-motion Pohybové efekty

Lietadlá HERPA

G - Záhradná železnica

TT - lokomotívy

TT - štartovacie sety

TT - vagóny

TT - koľajivo

TT - náhradné diely a súčiastky

TT - budovy a stavby

TT - figúrky a postavičky

TT - lampy a návestidlá

H0 - štartovacie sety

H0 - lokomotívy

H0 - vagóny

H0 - koľajivo

H0 - náhradné diely a súčiastky

H0 - budovy a stavby

H0 - figúrky a postavičky

H0 - lampy a návestidlá

H0e - modely mierky H0e

N - modely veľkosti N

N - budovy a doplnky

N - koľajivo

Stavba krajiny a doplnky

Koľajiská

Steam generators

Digitál a elektronika

Príslušenstvo a literatúra

Nezaradené
Manufacturers
Information
> Informácie o nás
> Train & Coffee Trnava

> Novinky
> Katalógy výrobcov

> Kupujete darček?

> Trnavský deň modelovej železnice 2014

Privacy Notice
> Ako nakupovať
> Conditions of Use
> Odstúpenie od zmluvy
> Možnosti dopravy
> Reklamácia

> Contact Us

> Užitočné odkazyObhodné podmienky Obhodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1   Tieto obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim ATaC s.r.o. , so sídlom Križovany nad Dudváhom 163,  IČO 45317950 ("predávajúci")  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.  24918/T   a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho: www.modelovazeleznica.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: obchod@modelovazeleznica.sk

telefón: 033/5591 555

poštová adresa: ATaC s.r.o., Športová 14, 917 01 Trnava

číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2800 190 016 / 8330

 

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva"), a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy s odlišnou úpravou od všeobecných obchodných podmienok budú zachovane práva spotrebiteľa priznané mu zákonom. 

1.4.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dostupnosť tovaru je predávajúcim prezentovaná vo forme textov. Produkt môže byť označený ako skladom, alebo iným popisným textom. Ak je pri produkte text z ktorého vyplýva že tovar nie je skladom, reálna dostupnosť môže byť v rádoch dní až mesiacov. Ak sa tovar na sklad predávajúceho naskladní, zmena sa premietne v textoch pri najbližšej aktualizácii stránky. Pre uistenie sa, že je tovar skladom a bude mu doručený na druhý pracovný deň,  je nutné sa telefonicky alebo emailom informovať. 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy : 

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy odoslanej predávajúcim kupujúcemu. Vyplnenie objednávky cez nákupný košík na internetovej stránke predávajúceho, prípadne telefonická objednávka kupujúceho u predávajúceho sa nepovažuje za uzavretie zmluvy, toto nastáva až po potvrdení predávajúceho doručeného kupujúcemu, prípadne po výslovnom vyjadrení predávajúceho v telefonickom rozhovore o uzavretí kúpnej zmluvy.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predavajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), obchodné podmienky a prípadne iné údaje. 

2.4.V prípade, že objednávka ešte nebola zaslaná, t.j. kupujúcemu nebol doručený potvrdzujúci email so správou o zaslaní objednávky, môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade takéhoto zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.5 V prípade, ak je objednaný tovar skladom a bol takto pri zaslaní objednávky aj označený, môže predávajúci akceptovať objednávku konkludentne tak, že ju vybaví (t.j. pripraví a odošle na prepravu, alebo zašle výzvu na úhradu). O spôsobe vybavenia objednávky z ktorého vyplýva potvrdenie objednávky bude predávajúci informovať kupujúceho na email zadaný pri odoslaní objednávky.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho :

3.1 Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu tak, aby sa tovar nepoškodil. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na užívanie tovaru (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný: prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky:

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní. Ak tovar nie je schopný predávajúci zabezpečiť do tejto doby, upovedomí kupujúceho o tejto skutočnosti a objednávku jednostranne zruší zaslaním emailu alebo telefonicky. Bežne sa pohybuje dodacia doba do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom  alebo výrobcom tovaru predávajúcemu ak je tovar pri generovaní objednávky prezentovaný, že ho má predávajúci na sklade. Ak je stav produktu na sklade prezentovaný textom Na objednávku, platí ustanovenie bodu 1.4 týchto obchodných podmienok 

5.3 Údaje publikované na web stránke tohto e-shopu sú aktualizované 1x denne, spravidla v noci. Preto môže nastať stav, že údaj o dostupnosti tovaru v čase generovania objednávky kupujúcim nemusí odpovedať aktuálnemu stavu skladu predávajúceho, alebo jeho dodávateľov. Predávajúci má povinnosť po prijatí takejto objednávky o tejto skutočnosti objednávateľa informovať telefonicky alebo mailom. Takúto objednávku objednávateľovi preto nemusí vzhľadom na vyššie uvedené potvrdiť.

5.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu. 

5.5 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.6 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Preto by si ich kupujúci mal overiť priamo u výrobcu, daného tovaru alebo produktu alebo sa informovať telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v týchto obchodných podmienkach. Pokiaľ si takúto informáciu kupujúci vyžiada, bude obsiahnutá v potvrdení objednávky odoslanom predávajúcim kupujúcemu.

5.7.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.8.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.9 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodanie nového tovaru kupujúcemu.

5.10 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho vedený peňažnom ústave v Slovenskej republike prípadne iným dohodnutým spôsobom.

5.11. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru, platný daňový doklad. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.12.Spôsoby platieb:

- v hotovosti pri vyzdvihnutí tovaru na adrese prevádzkovateľa

- v hotovosti pri prevzatí pri platbe na dobierkou

- platba vopred na bankový účet prevádzkovateľa. 

V prípade platby vopred na bankový účet musí kupujúci túto platbu vykonať do 3 pracovných dní od zaslania výzvy na úhradu. Výzvu na úhradu zašle predávajúci kupujúcemu emailom v ktorom špecifikuje platobné údaje. V prípade ak tak neurobí, predávajúci upovedomí kupujúceho, že tak nevykonal a objednávku jednostranne stornuje pokiaľ neobdrží písomnú odpoveď zaslanú emailom alebo písomne, prečo kupujúci platbu nevykonal bez zbytočného odkladu spolu s informáciou kedy bude platba kupujúceho zaslaná. Táto lehota nesmie byť však dlhšia ako 20 dní, aby mal predávajú ešto dostatok času vybaviť objednávku v zákonnej lehote.

5.13. Spôsob odberu:

 - osobný odber Ak si kupujúci vyberie ako miesto odberu klasickú (kamennú) predajňu - osobný odber, má možnosť tovar vidieť, skontrolovať, preskúšať, prípadne vrátiť (neprevziať) na mieste.

5.14. Cenu za dodanie tovaru vyráta informačný systém podľa hmotnosti objednávky a dodacej adresy podľa zvoleného spôsobu dopravy. Cena dopravy nebude nikdy vyššia ako suma, ktorá sa zobrazí kupujúcemu v eshope pred potvrdením objednávky.

6. Kúpna cena

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.4.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.5. Všetky ceny uvedené v tomto elektronickom obchode platia iba na tie obchodné prípady, ktoré sú uzatvorené podľa týchto obchodných podmienok.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 V prípade, že kupujúci má dôvod na reklamovanie tovaru, postupuje v súlade s reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na webovej stránke internetového obchodu: http://shop.modelovazeleznica.sk/reklamacia.php.

9. Storno objednávky zo strany kupujúceho :

9.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred zadaním objednávku na expedíciu. Zadaním na expedíciu sa rozumie zabalenie alebo odoslanie objednávky predávajúcim. Stav objednávky si môže kupujúci vždy overiť na hypertextovom odkaze, ktorý kupujúci obrdží s emailom s rozpisom objednávky.

9.2  Zrušenie objednávky je možné vykonať telefonicky, alebo emailom.

10. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky)

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike určený kupujúcim.

10.2.V súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji") má kupujúci (spotrebiteľ) právo, odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti, ktoré je povinný poskytnúť, najneskôr pri dodávke tovaru; alebo ak predávajúci splnil dodatočne informačné povinnosti, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa splnenia informačných povinností (najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby); alebo ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.  Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

10.3. Program stránky je zrealizovaný tak, že kupujúci nemôže objednávku odoslať pred tým, ako si prečíta Obchodné podmienky predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že tak vykoná. Odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že tak vykonal a bol oboznámený aj s povinnosťami predávajúceho podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, s prihliadnutím na bod 5) tohto paragrafu..

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou alebo telefonickou formou. Telefonátom na kontaktné číslo, mailom na adresu obchod@modelovazeleznica.sk alebo listom zaslaným klasickou poštou na adresu sídla predávajúceho uvedeného v záhlaví týchto obchodných podmienok. V prípade zaslania odstúpenia mailom, potrebujete od nás dostať potvrdenie, že sme takýto email prijali. Emailová komunikácia nie je vždy spoľahlivá v dôsledku výpadku siete, spadnutiu servera a podobných situácií. Preto vám odporúčame zaslať toto odstúpenie klasickou poštou.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, ktorý sa vracia, ak je jednou časťou objednávky s viac položkami, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkého príslušenstva (ak nejaké je), dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení vo forme poistenej zásielky. V prípade, ak charakter tovaru alebo výrobku vyžaduje pre jeho používanie aj zachovanie ochranného púzdra alebo krabice, ktorá je často aj špeciálne upravená (napríklad prispôsebená tvaru výrobku, vnútorná výplň z ďaľšieho materiálu, ktorá nie je z papiera a pod.), pre jeho bezpečné uskladnenie, považuje sa za súčasť výrobku, aj jeho originálne balenie. V tomto prípade sa vyžaduje doručenie aj originálneho púzdra alebo krabice, určeného na bezpečné uskladnenie výrobku s jeho príslušenstvom.

10.6. Zistenie, či je výrobok nepoškodený vrátane jeho obsahu v zmysle bodu 10.5 po jeho vrátení kupujúcim, sa vykonáva po prevzatí tovaru jeho preskúšaním.  Prevzatie a popis stavu sa zaznamená do evidencie prijatých zásielok.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý sa nachádza v pôvodnom alebo inom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho v niektorej z bánk na území Slovenskej republiky určený kupujúcim.

10.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je značne opotrebovaný, poškodený alebo neúplný má právo predávajúci vyčísliť náhradu škody a nárokovať si na uplatnenie tejto škody.

10.9. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša predávajúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

10.10. V prípade, ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho zákonným spôsobom, bez prevzatia plnenia zo strany kupujúceho, náklady na dopravu a vrátenie tovaru znáša kupujúci.

10.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

11. Osobné údaje a ich ochrana

11.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.3.Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

11.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účley ako sú uvedené v bode

11.7. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

11.8.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.9.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11.10.Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11.11.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 11.8.na účely priameho marketingu.

11.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor. Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZnOOÚ. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

12.4.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. 

12.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

platné od 01.11.2013

Continue
Predajňa Trnava more
Kamenná predajňa Modelová železnica
Športová 14, Trnava
(Zobraziť mapu)
< Otváracie hodiny >
033 / 5591 555
✉ kontakt emailom
Tovar skladom možno uhradiť aj kartou:

VISA VISA ELECTRON MC
MAESTRO Discover DC
Shopping Cart more
0 items
Specials more
Mierka: H0 ICE 4, BR412
ICE 4, BR412
438,65€
388,65€
What's New? more
Katalóg 2021 - 2022, EN
Katalóg 2021 - 2022, EN
6,00€